fbpx Aleksandra Twardowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aleksandra Twardowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aleksandra Twardowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 lipca 2008 roku

Aleksandra Twardowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Antroponimia sarajewskich Żydów sefardyjskich w latach 1905-1941”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Krystyna Szcześniak

Recenzenci: prof. dr hab. Zofia Abramowicz, prof. UW, dr hab. Ewa Geller

Dyplom nr 3010.


Gdańsk, 29 sierpnia 2008 r.