fbpx Marcin Mirosław Pierechod | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marcin Mirosław Pierechod | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marcin Mirosław Pierechod

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 24 października 2008 roku

Marcin Mirosław Pierechod

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Degradacja plazmidowego białka inicjatorowego TrfA przez proteazę ClpXP Escherichia coli

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Igor Konieczny

Recenzenci: dr hab. Marian Sęktas, prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska

Dyplom nr 3031.


Gdańsk, 05 listopada 2008 r.