fbpx Monika Adamczak-Retecka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Monika Adamczak-Retecka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Monika Adamczak-Retecka

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 stycznia 2009 roku

Monika Adamczak-Retecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Odpowiedzialność odszkodowawcza jednostek za naruszenie prawa wspólnotowego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Ewa Bagińska, prof. UWr, dr hab. Krzysztof Wojtowicz

Dyplom nr 3073.


Gdańsk, 18 lutego 2009 r.