fbpx Sylwia Sabina Białas | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sylwia Sabina Białas | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sylwia Sabina Białas

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 marca 2009 roku

Sylwia Sabina Białas

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z udziałem kapitału zagranicznego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Czerska

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Małgorzata Gableta, prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz

Dyplom nr 3088.


Gdańsk, 31 marca 2009 r.