Anna Magdalena Reiwer-Kaliszewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Magdalena Reiwer-Kaliszewska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 kwietnia 2009 roku

Anna Magdalena Reiwer-Kaliszewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Środki antydumpingowe jako prawnofinansowy instrument ochrony gospodarki Unii Europejskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Drwiłło

Recenzenci: prof. dr hab. Wanda Wójtowicz, prof. KUL, dr hab. Artur Kuś

Dyplom nr 3103.


Gdańsk, 25 maja 2009 r.