fbpx Karol Marcin Karasiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Karol Marcin Karasiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Karol Marcin Karasiewicz

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 czerwca 2009 roku

Karol Marcin Karasiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Metapoznawcze Ja a samokontrola”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Hanna Brycz

Recenzenci: prof. UWr, dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek, prof. UG, dr hab. Mieczysław Ciosek

Dyplom nr 3116.


Gdańsk, 23 czerwca 2009 r.