fbpx Grzegorz Stasiłojć | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Grzegorz Stasiłojć | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Grzegorz Stasiłojć

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 14 listopada 2008 roku

Grzegorz Stasiłojć

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Molekularna analiza odmian fenotypowych śmierci komórkowej indukowanej przez TNF w wariantach linii U937”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jacek Bigda

Recenzenci: prof. PG, dr hab. inż. Andrzej Marek Składanowski, prof. dr hab. Andrzej Cezary Składanowski

Dyplom nr 3039.


Gdańsk, 25 listopada 2008 r.