fbpx Dorota Elżbieta Godlewska-Werner | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dorota Elżbieta Godlewska-Werner | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dorota Elżbieta Godlewska-Werner

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 stycznia 2010 roku

Dorota Elżbieta Godlewska-Werner

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania zewnętrznej mobilności zawodowej osób mobbingowanych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Adam Biela

Recenzenci: prof. dr hab. Zofia Ratajczak, prof. dr hab. Mieczysław Plopa

Dyplom nr 3188.


Gdańsk, 11 lutego 2010 r.