fbpx Paweł Petasz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Paweł Petasz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Paweł Petasz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 czerwca 2010 roku

Paweł Petasz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przemiany karnoprawnej ochrony wolności sumienia i wyznania w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Wojciech Cieślak

Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Warylewski, prof. dr hab. Stanisław Pikulski

Dyplom nr 3258.


Gdańsk, 28 czerwca 2010 r.