fbpx Beata Ewa Zadykowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Beata Ewa Zadykowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Beata Ewa Zadykowicz

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 października 2010 roku

Beata Ewa Zadykowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Synteza, struktura, właściwości i reaktywność 9-podstawionych akrydyn oraz  pochodzących od  nich chemiluminogenów akrydyniowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski

Recenzenci: prof. dr hab. Bronisław Marciniak, prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Dyplom nr 3305.


Gdańsk, 16 listopada 2010 r.