fbpx Małgorzata Karolina Śleszyńska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Karolina Śleszyńska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Karolina Śleszyńska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 listopada 2010 roku

Małgorzata Karolina Śleszyńska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Projektowanie i chemiczna synteza analogów bradykininy zawierających w C-końcowym fragmencie cząsteczki reszty aminokwasowe ograniczające swobodę konformacyjną”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Adam Prahl

Recenzenci: prof. GUMed, dr hab. Jędrzej Antosiewicz, prof. UG, dr hab. Piotr Mucha

Dyplom nr 3306.


Gdańsk, 16 listopada 2010 r.