fbpx Monika Magdalena Kuźma | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Monika Magdalena Kuźma | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Monika Magdalena Kuźma

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 stycznia 2011 roku

Monika Magdalena Kuźma

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badanie struktury pierwszorzędowej oraz  wybranych właściwości reologicznych egzopolisacharydów wyodrębnionych z hodowli Pseudomonas mutabilis

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Janusz Madaj

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Roman Gancarz, prof. dr hab. Jerzy Ciarkowski

Dyplom nr 3335.


Gdańsk, 20 stycznia 2011 r.