fbpx Krzysztof Przemysław Brzozowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Przemysław Brzozowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Przemysław Brzozowski

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 maja 2011 roku

Krzysztof Przemysław Brzozowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zastosowanie spektroskopii NMR w  badaniach konformacyjnych biologicznie czynnych peptydów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Rolka

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Cezary Czaplewski, prof. dr hab. Jan Izdebski

Dyplom nr 3381.


Gdańsk, 09 czerwca 2011 r.