Elżbieta Borysiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Elżbieta Borysiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 lipca 2011 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Elżbieta Borysiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Regulacja indukowanej przez receptory Toll-podobne astrocytarnej odpowiedzi zapalnej przez białka z rodziny Rho.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzęgorz Węgrzyn

Kopromotor: prof. dr Gregory Konat

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Danuta Lewandowska, prof. dr hab. Wiesław Deptuła

Dyplom nr 3392.


Gdańsk, 07 lipca 2011 r.