fbpx Anna Krystyna Łakowicz-Dopiera | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Krystyna Łakowicz-Dopiera | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Krystyna Łakowicz-Dopiera

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 października 2011 roku

Anna Krystyna Łakowicz-Dopiera

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Recepcja kultury amerykańskiej w  polskiej prozie niefikcjonalnej lat 1945-1989”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska, prof. dr hab. Tadeusz Sławek

Dyplom nr 3420.


Gdańsk, 09 listopada 2011 r.