fbpx Marcelina Malinowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marcelina Malinowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marcelina Malinowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 października 2011 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Marcelina Malinowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zastosowanie genisteiny jako potencjalnej terapii w leczeniu mukopolisacharydozy typu III z wykorzystaniem mysiego modelu choroby”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: prof. dr hab. Michał Witt, prof. dr hab. Piotr Stępień

Dyplom nr 3422.


Gdańsk, 15 listopada 2011 r.