fbpx Roch Paweł Jędrzejewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Roch Paweł Jędrzejewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Roch Paweł Jędrzejewski

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 20 grudnia 2011 roku

Roch Paweł Jędrzejewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Teoretyczne modelowanie struktur trzeciorzędowych i  kompleksów białek z  rodziny Ankyrin, MarR i  GNAT, symulacje dynamiki molekularnej oraz  analiza funkcjonalna”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz

Recenzenci: dr hab. inż. Aleksander Herman, prof. dr hab. Igor Konieczny

Dyplom nr 3450.


Gdańsk, 16 stycznia 2012 r.