fbpx Marta Aleksandra Szytmaniuk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marta Aleksandra Szytmaniuk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marta Aleksandra Szytmaniuk

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 października 2012 roku

Marta Aleksandra Szytmaniuk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Двуязычие и статус русского языка на Украине на рубеже XX  и XXI веков”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo synchroniczne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Janina Bartoszewska

Recenzenci: prof. UPH, dr hab. Danuta Budniak, prof. UW, dr hab. Jan Nosowicz

Dyplom nr 3566.


Gdańsk, 23 listopada 2012 r.