Paweł Mateusz Kawiński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Paweł Mateusz Kawiński

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 grudnia 2012 roku

Paweł Mateusz Kawiński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Sacrum w wyobrażeniach pogańskich Prusów. Próba interpretacji na pograniczu historii i etnologii religii”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia średniowiecza

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Andrzej Piotr Kowalski

Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Białuński, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki

Dyplom nr 3592.


Gdańsk, 28 grudnia 2012 r.