fbpx Maciej Adam Czerwiński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maciej Adam Czerwiński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maciej Adam Czerwiński

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 marca 2013 roku

Maciej Adam Czerwiński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Filozoficzno-prawne podstawy odpowiedzialności za wydanie i wykonanie rozkazu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Oktawian Dariusz Nawrot, prof. UŁ, dr hab. Bartosz Adam Wojciechowski

Dyplom nr 3616.


Gdańsk, 20 marca 2013 r.