fbpx Tomasz Ryszard Łucki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Ryszard Łucki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Ryszard Łucki

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 września 2013 roku

Tomasz Ryszard Łucki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Karnoprawna problematyka stalkingu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jarosław Warylewski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Wojciech Cieślak, prof. UWM, dr hab. Wiesław Pływaczewski

Dyplom nr 3689.


Gdańsk, 23 września 2013 r.