fbpx Dominika Maria Saniewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dominika Maria Saniewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dominika Maria Saniewska

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 października 2013 roku

Dominika Maria Saniewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Drogi transportu rtęci do  strefy brzegowej Zatoki Gdańskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Lucyna Mirosława Falkowska

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Kwapuliński, prof. UAM, dr hab. inż. Barbara Walna

Dyplom nr 3695.


Gdańsk, 15 października 2013 r.