fbpx Katarzyna Magdalena Wądołowska-Lesner | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Magdalena Wądołowska-Lesner | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Magdalena Wądołowska-Lesner

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 listopada 2013 roku

Katarzyna Magdalena Wądołowska-Lesner

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Czynniki wpływające na czytelność tekstów obcojęzycznych (na przykładzie rosyjskich tekstów dydaktycznych)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Marcelina Grabska

Recenzenci: prof. UR, dr hab. Antoni Paliński, prof. dr hab. Marian Szczodrowski

Dyplom nr 3739.


Gdańsk, 30 grudnia 2013 r.