Piotr Lechosław Kamiński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Lechosław Kamiński

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 lutego 2014 roku

Piotr Lechosław Kamiński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakter prawny świadczeń z  ubezpieczenia społecznego wspomagających rehabilitację zawodową ubezpieczonego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Alina Wypych-Żywicka

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Marcin Antoni Zieleniecki, prof. UE w Katowicach, dr hab. Wiesław Koczur

Dyplom nr 3752.


Gdańsk, 03 marca 2014 r.