fbpx Ludmiła Agnieszka Gołąbek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ludmiła Agnieszka Gołąbek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ludmiła Agnieszka Gołąbek

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 stycznia 2014 roku

Ludmiła Agnieszka Gołąbek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Współczesna poezja kaszubska wobec chrześcijańskiego sacrum”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Józef Linkner

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Edward Jakiel, prof. dr hab. Jan Walkusz

Dyplom nr 3759.


Gdańsk, 21 marca 2014 r.