Adam Waldemar Gmyrek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Adam Waldemar Gmyrek

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 kwietnia 2014 roku

Adam Waldemar Gmyrek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ludwika Lorentza koncepcja nauczania języka niemieckiego i jej współczesne implikacje glottodydaktyczne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marian Szczodrowski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk, prof. USz, dr hab. Krzysztof Nerlicki

Dyplom nr 3778.


Gdańsk, 03 kwietnia 2014 r.