fbpx Marta Zbucka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marta Zbucka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marta Zbucka

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 czerwca 2014 roku

Marta Zbucka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wygaśnięcie stosunku pracy wskutek śmierci pracodawcy”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jakub Stelina

Recenzenci: prof. dr hab. UG, Monika Ewa Tomaszewska, prof. UJ, dr hab. Arkadiusz Sobczyk

Dyplom nr 3798.


Gdańsk, 26 czerwca 2014 r.