fbpx Agata Drywa | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agata Drywa | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agata Drywa

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 marca 2016 roku

magister Biotechnologii w zakresie Biotechnologii Molekularnej i Farmaceutycznej

Agata Drywa

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polimorfizm pojedynczych nukleotydów w dzikich i hodowlanych populacjach troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta) w Polsce: zróżnicowanie w czasie i przestrzeni”

„Single Nucleotide Polymorphisms in Polish Wild and Hatchery Populations of Sea Trout (Salmo trutta m. trutta): Differentiation in Space and Time”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Wenne

Promotor pomocniczy: dr Anna Wąs
Recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Łuczyński, prof. IRŚ, dr hab. inż. Piotr Łukasz Dębowski

Dyplom nr 4019.


Gdańsk, 31 marca 2016 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract52.6 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie126.92 KB