fbpx Maciej Piotr Fingas | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maciej Piotr Fingas | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maciej Piotr Fingas

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 września 2014 roku

Maciej Piotr Fingas

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Orzekanie reformatoryjne w instancji odwoławczej w polskim procesie karnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Sławomir Steinborn

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Krzysztof Woźniewski

Dyplom nr 3821.


Gdańsk, 30 września 2014 r.