Dariusz Błaszkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dariusz Błaszkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 lutego 2015 roku

Dariusz Błaszkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Prawne środki ochrony konsumenta w umowie sprzedaży”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski

Recenzenci: prof. Uł, dr hab. Maria Królikowska-Olczak, prof. WSAiB, dr hab. Wojciech Lamentowicz

Dyplom nr 3875.


Gdańsk, 26 lutego 2015 r.