fbpx Mariusz Grzegorz Karbowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Mariusz Grzegorz Karbowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Mariusz Grzegorz Karbowski

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 czerwca 2015 roku

Mariusz Grzegorz Karbowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Osobowościowe korelaty poczucia sensu życia i systemu wartości u studentów teologii”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UKSW, dr hab. Zdzisław Majchrzyk

Recenzenci: ks. prof. dr hab. Kazimierz Popielski, prof. dr hab. Mariola Bidzan

Dyplom nr 3926.


Gdańsk, 30 czerwca 2015 r.