fbpx Arkadiusz Maciej Stankiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Arkadiusz Maciej Stankiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Arkadiusz Maciej Stankiewicz

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 września 2015 roku

Arkadiusz Maciej Stankiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Predyktory zachowań prozdrowotnych u osób dializowanych z przewlekłą chorobą nerek”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mariola Bidzan

Recenzenci: dr hab. Barbara Bętkowska -Korpała, prof. dr hab. Janina Ogińska-Bulik

Dyplom nr 3951.


Gdańsk, 29 września 2015 r.