Daniel Jakub Budkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Daniel Jakub Budkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 grudnia 2015 roku

Daniel Jakub Budkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Otoczenie urzędnicze księcia wielkopolskiego i króla Polski Przemysła II (1257 - 1296)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia średniowiecza

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Sobiesław Szybkowski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Marek Jarosław Smoliński, prof. dr hab. Adam Szweda

Dyplom nr 3985.


Gdańsk, 18 grudnia 2015 r.