Mateusz Alan Babicki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Mateusz Alan Babicki

Uchwałą Rady Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 stycznia 2016 roku

Mateusz Alan Babicki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polityka państw Grupy Wyszehradzkiej wobec mniejszości narodowych, etnicznych i językowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Nauk o polityce, specjalność: stosunki międzynarodowe

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jacek Tebinka

Promotor pomocniczy: dr Sylwia Maria Mrozowska
Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Barbara Bujwid-Kurek, prof. dr hab. Grzegorz Julian Janusz

Dyplom nr 3998.


Gdańsk, 16 lutego 2016 r.