Katarzyna Dorota Nuckowska-Cherek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Dorota Nuckowska-Cherek

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 kwietnia 2016 roku

Katarzyna Dorota Nuckowska-Cherek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dyplomacja Królestwa Norwegii wobec przełomów politycznych w Polsce w latach 1945 - 1981”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia najnowsza

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mieczyslaw Nurek

Recenzenci: prof. dr hab. Bolesław Kazimierz Hajduk, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński

Dyplom nr 4025.


Gdańsk, 28 kwietnia 2016 r.