fbpx Magdalena Maria Marcinkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Maria Marcinkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Maria Marcinkowska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 czerwca 2016 roku

Magdalena Maria Marcinkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ prawa międzynarodowego na politykę kulturalną Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kultury”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk nauki prawne

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Kamil Zeidler

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Brunon Menkes, prof. UWr, dr hab. Maciej Marcin Trzciński

Dyplom nr 4048.


Gdańsk, 15 czerwca 2016 r.