Marta Mosiejko | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marta Mosiejko

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 czerwca 2016 roku

Marta Mosiejko

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Skłonność do przyjmowania perspektywy sprawcy lub biorcy a zachowania na rynku pracy”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogdan Wojciszke

Recenzenci: prof. SWPS, dr hab. Sylwiusz Jan Retowski, dr hab. Teresa Alicja Chirkowska-Smolak

Dyplom nr 4058.


Gdańsk, 28 czerwca 2016 r.