Joanna Beata Ginter | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Beata Ginter

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 lipca 2016 roku

Joanna Beata Ginter

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola internetowych poradni językowych w procesie normalizacji pisowni polskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ewa Cybulska-Rogowska

Recenzenci: dr hab. Katarzyna Dorota Kłosińska, prof. dr hab. Edward Łuczyński

Dyplom nr 4073.


Gdańsk, 27 lipca 2016 r.