fbpx Anna Maria Małafiejska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Maria Małafiejska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Maria Małafiejska

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 września 2016 roku

Anna Maria Małafiejska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Końcówkowe kolorowanie grafów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Marek Kubale

Recenzenci: dr hab. Jerzy Topp, prof. UG, dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ

Dyplom nr 4078.


Gdańsk, 26 września 2016 r.