Wojciech Maślanka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wojciech Maślanka

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 kwietnia 2002 roku

Wojciech Maślanka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Abiotyczna struktura wybranych jezior Pojezierza Pomorskiego jako podstawa oceny zaawansowania ich współczesnych przemian”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Władysław Lange, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Choiński, prof. dr hab. Jan Drwal

Dyplom nr 2127.


Gdańsk, 19 kwietnia 2002 r.