Wojciech Staszek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wojciech Staszek

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 maja 2004 roku

Wojciech Staszek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Struktura funkcjonalna geosystemu młodoglacjalnego na przykładzie dorzecza Borucinki”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Richling

Recenzenci: dr hab. Krystyna German, dr hab. Andrzej Rachocki, prof. UG

Dyplom nr 2394.


Gdańsk, 21 maja 2004 r.