Michał Henryk Tuszyński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michał Henryk Tuszyński

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 kwietnia 2017 roku

magister Ekonomii

Michał Henryk Tuszyński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ dostępności transportowej na rozwój gminy na przykładzie Gdyni w latach 2003 - 2013”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski

Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Danuta Załoga

Dyplom nr 4155.


Gdańsk, 25 kwietnia 2017 r.