Bronisław Jastrzębski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Bronisław Jastrzębski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 16 kwietnia 1982 roku

doktor nauk prawnych

Bronisław Jastrzębski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Polityka rolna w świetle prawa w Polsce Ludowej.”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo rolne

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Franciszek Kolbusz, prof. dr hab. Sylwester Wójcik, prof. dr hab. Jan Szreniawski

Gdańsk, 16 września 2019 r.