fbpx Zbigniew Becker | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zbigniew Becker | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zbigniew Becker

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 marca 1973 roku

Zbigniew Becker

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zarys ewolucji naukowej kontroli funduszu płac przedsiebiorstw przemysłowych w 25-leciu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Zbigniew Jaśkiewicz

Recenzenci: prof.dr hab. Marian Weralski, doc.dr Eligiusz Drgas

Gdańsk, 09 grudnia 2019 r.