Jerzy Wratny | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jerzy Wratny

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 maja 1974 roku

Jerzy Wratny

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ akordu na sytuację prawną pracowników”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: doc.dr hab. Roman Korolec

Recenzenci: prof.dr W.Szubert, prof.dr J.Kordaszewski, prof.dr hab. Czesław Jackowiak

Gdańsk, 19 października 2019 r.