Danuta Kołakowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Danuta Kołakowska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 czerwca 1976 roku

Danuta Kołakowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ systemów premiowych na sytuację prawną pracownika”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: doc.dr hab. Roman Korolec

Recenzenci: prof.dr Czesław Jackowiak, doc.dr Lewandowski

Gdańsk, 12 października 2019 r.