Władysław Misiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Władysław Misiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 marca 1978 roku

Władysław Misiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Próby konwencyjnego uregulowania problematyki wraków ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za wraki leżące na morzu pełnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr Stanisław Matysik

Recenzenci: doc.dr W.Góralczyk, doc.dr M.Chorzelski

Gdańsk, 21 października 2019 r.