Jacek Dmowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jacek Dmowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 czerwca 1978 roku

Jacek Dmowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Pożyczka morska w prawie rzymskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Władysław Rozwadowski

Recenzenci: prof.K.Kolańczyk, doc.dr hab. W.Bojarski

Gdańsk, 15 października 2019 r.