Zbigniew Czarny | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zbigniew Czarny

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 listopada 1978 roku

Zbigniew Czarny

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Formy finansowej pomocy państwa, jako instrumenty zarządzania rolnictwem indywidualnym w PRL”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr Zbigniew Jaśkiewicz

Recenzenci: prof.dr A.Stelmachowski, prof.dr J.Głuchowski

Gdańsk, 15 października 2019 r.