fbpx Marek Sołtysik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marek Sołtysik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marek Sołtysik

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 czerwca 1980 roku

Marek Sołtysik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Prawne aspekty koordynacyjnej funkcji planowania gospodarczego w warunkach decentralizacji zarządzania gospodarką narodową w PRL”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr Zbigniew Jaśkiewicz

Recenzenci: prof.dr W.Brzeziński, prof.dr K.Sobczak

Gdańsk, 21 listopada 2019 r.